سطح تماس بين دو قطعه مكانيكي باعث ميشود تا به مرور سطح آنها خورده و فرسوده شود. براي جلوگيري از اين مشكل قطعه اي به نام بلبرينگ مورد استفاده قرار ميگيرد كه از تماس بين دو قطعه كاملا جلوگيري ميكند. كارايي بلبرينگ در خوردرو و دستگاه هاي صنعتي به حدي مهم است كه در صورت نبود آن مجبور خواهيد بود تا در كوتاه مدت قطعات را به دليل خوردگي و سايش تعويض كنيد. البته بلبرينگ ها در يك شكل و اندازه نيستند و نوع صنعتي آن با بلبرينگ مورد استفاده در خودرو علاوه بر شكل ظاهري در قيمت نيز متفاوت است.