بلبرينگ از جمله قطعاتي است كه در بيشتر دستگاه هاي صنعتي و همچنين خودروها به كار ميرود. اگر بلبرينگ در يك خودرو و دستگاه صنعتي به كار نرود عمر و دوام قطعات كوتاه خواهد شد و در كوتاه مدت بايد نسبت تعويض آنها اقدام كرد. در بلبرينگ ساچمه هايي به كار رفته است. در واقع همچنين ساچمه ها هستند كه بار كاري را تحمل ميكنند. عمر بلبرينگ بستگي به استفاده از آن دارد. بيشترين عامل خرابي بلبرينگ مربوط به بار بيش از حد وارد شده به آن ميباشد.